Thiết bị mạng

Thiết bị mạng (bao gồm module quang sfp, sfp+, xfp, cfp, bộ chuyển đổi quang điện, media converter, bộ chuyển mạch switch, thiết bị PoE… ) chuyên dùng cho các hệ thống mạng viễn thông – CNTT.

Các thiết bị mạng giúp việc kết nối, thiết lập mạng LAN/WAN để truyền dẫn các tín hiệu internet, video, data, voice, voip giữa các máy tính, hoặc các thiết bị đầu cuối video/voip với nhau.

Hiển thị 4 sản phẩm